صنایع غذایی ,افزودنیها ,فرآوری موادغذایی ,فوایدموادمختلف
ا ب سبزیجات مفید برای کبدوکیسه صفرا

مواد لازم:  سیب-کرفس-هویج-اسفناج-کاهو-چغندر-جعفری-شلغم-خیار-کدوسبز-کلمپیچ-کلم بروکلی-جوانه الفا-الفابابذریونجه-اب لیموترش تازه-سیرکمی فلفل دلمه ای.

نوع ترکیب

سیب+کرفس                                                                             هویج+کدوسبز+چغندر

هویج وکرفس+سیب+چغندر+جعفری                                                  هویج+سیب     

هویج+کرفس+خیار+سیر+بذریونجه

۱.طرز تهیه اب سیب وکرفس :اب دوعددسیب متوسط+دوعددساقه کرفس سبزرابادستگاه ابمیوه گیری گرفته مخلوط کنید درصورت تمایل 1قاشق مرباخوری عسل بیافزاییدجرعه جرعه میل کنید

۲.طرزتهیه اب هویج-کرفس-سیب-  چغندر-جعفری:اب2هویج متوسط+2عددساقه سبزکرفس +1سیب متوسط+1چغندر کوچک را اب میگیریم  همراه با10شاخه جعفری درمخلوط کن میریزیم  مخلوط کرده وبه ارامی میل میکنیم 

۳.طرزتهیه اب هویج+کرفس+خیاروسیر+بذریونجه:اب 2هویج متوسط+2عددساقه سبزکرفس+2عددخیارمتوسط راگرفته درمخلوط کن ریخته با2حبه سیرو1قاشق غذاخوری بذر یونجه مخلوط کرده به ارامی میل نمایید 

اب سبزیجات مفیدبرای کم اشتهایی 

مواد لازم:سیب-کرفس-هویج-چغندر-جعفری-کاهو-شلغم-کلم-بروکلی-زنجبیل-خیار –گوجه فرنگی-اب لیموترش تازه-سیر-لوبیاسبز-کلم بروکسل.

نوع ترکیب:سیب+کرفس                                                                 هویج+سیب

هویج+کلم بروکلی+سیب                                                                 هویج+سیب+جعفری

هویج+سیب+جعفری+زنجبیل                                                     هویج+گل کلم+سیب+جعفری

هویج+شلغم+جعفری+کاهو+اسفناج+سیب+چغندر

گوجه فرنگی+خیار+کرفس+سیر+اب لیموترش تازه

۱.طرزتهیه اب سیب وکرفس:اب2عددسیب واب2عددساقه کرفس راگرفته درمخلوطکن ریخته ومیل نمایید

۲.طرزتهیه اب سیب-جعفری-پودرزنجبیل:اب4عددسیب متوسط+یک چهارم قاشق چایخوری پودرزنجبیل+اب10شاخه جعفری راگرفته باهم مخلوط کرده میل نمایید

اب سبزیجات مفیدبرای نقرس

موادلازم:سیب-کرفس-هویج-چغندر-جعفری-کلم قرمز-فلفل دلمه –اسفناج-کلم بروکلی-کلم پیچ-خیار-زنجییل-کاهوگل کلم ولوبیاسبز.

نوع ترکیب:سیب+کرفس                       هویج+چغندر

هویج+گل کلم+سیب+جعفری                هویج+کلم

هویج+فلفل دلمه ای                        هویج+چغندر+کاهو

هویج+خیار+چغندر                     هویج+چغندر+اسفناج

هویج+سیب+جعفری                 هویج+چغندر+جعفری

هویج+اسفناج+کاهو+شلغم+جعفری

هویج+کرفس+سیب+چغندر+جعفری

طرزتهیه:اب هویج-کرفس-سیب-چغندروجعفری:اب2هویج متوسط+2ساقه ی سبز کرفس+اسیب متوسط+100گرم چغندررا گرفته درمخلوط کن ریخته با10شاخه جعفری مخلوط کرده میل نمایید.

اب سبزیجات مفیدبرای عفونت های بدن      

مواد لازم:هویج-کرفس-سیب-چغندر-گل کلم-زنجبیل-سیر-اسفناج-فلفل دلمه ای.                 

نوع ترکیب:هویج+کرفس+اسفناج+جعفری                    هویج+جعفری

چغندر+جعفری                                             هویج+کرفس+جعفری

هویج+سیب+جعفری+زنجبیل                    هویج+کرفس+جعفری+سیر

هویج+گل کلم+سیب+جعفری               هویج+فلفل دلمه ای +جعفری

هویج+اسفناج+کاهو+شلغم+جعفری

هویج+سیب+کرفس+چغندر+جعفری

۱.طرز تهیه:اب هویج-سیب-کرفس-چغندر-جعفری:اب2هویج متوسط+1سیب متوسط+2ساقه ی کرفس+100گرم چغندر+10شاخه جعفری رامخلوط کرده میل کنید

۲.طرز تهیه اب هویج-سیب-کرفس-جعفری-پودر زنجبیل:اب2هویج متوسط و1سیب راگرفته درمخلوط کن بریزید انرابایک چهارم قاشق چایخوری پودرزنجبیلو10شاخه جعفری مخلوط کرده میل نمایید.

اب سبزیجات مفیدبرای کاهش تب

موادلازم:هویج-اسفناج-کاهو-شلغم-جعفری-کلم-کرفس –سیب-سیر-کلم بروکسل-چغندر-لوبیا سبز

نوع ترکیب:هویج+اسفناج                           لوبیاسبز+کاهو

هویج+کلم+اسفناج+                             هویج+کرفس+سیر+جعفری

هویج+چغندر+اسفناج                    هویج+سیب+کلم بروکسل

۱.طرزتهیه اب هویج واسفناج :4عددهویج متوسط را اب گرفته درمخلوط کن ریخته با5برگ اسفناج مخلوط کرده میل نمایید

۲.طرزتهیه اب هویج وسیب وکلم بروکسل-لوبیا سبزوکاهو:اب3هویج و1سیب+2عددکلم بروکسل+5لوبیا سبزراگرفته درمخلوط کن ریخته با1برگ کاهومخلوط کنید میل نمایید

۳.طرزتهیه اب هویج-کرفس-سیر-جعفری:اب3هویج و2ساقه کرفس رابگیریددرمخلوط کن بریزیدبا1حبه سیرو10شاخه جعفری مخلوط کنید میل نمایید

اب سبزیجات مفیدبرای سنگ کلیه ومثانه

موادلازم:هویج-کرفس-سیب-چغندر-جعفری-انواع کلم –گوجه فرنگی-اسفناج-فلفل دلمه ای-سیروخیارواب لیموترش تازه-کاهو-لوبیاسبز-مارچوبه-مقداری عسل.

نوع ترکیب:هویج+کرفس+سیب+چغندر+جعفری               هویج+عسل

هویج+کرفس+کلم پیچ                                      گوجه فرنگی+کلم پیچ+کرفس

هویج+کرفس+سیر+جعفری                        هویج+فلفل دلمه ای

هویج+جعفری+سیب+کلم برگ             هویج+کرفس+جعفری

هویج+چغندر                              هویج+خیار

هویج +فلفل دلمه ای+جعفری                   هویج+مارچوبه+جعفری

هویج+کاهو+لوبیا سبز+سیب+کلم بروکسل

گوجه فرنگی+خیار+کرفس+اب لیموترس تازه

۱.طرزتهیه اب هویج وعسل:اب5هویج راگرفته با1قاشق مرباهخوری عسل مخلوط کنیدومیل نمایید

۲.طرزتهیه اب هویج –کرفس-سیب-چغندر-جعفری:اب3هویج با2ساقه کرفس-1سیب متوسط و75گرم چغندررا گرفتهدر مخلوط کن ریخته با10شاخه جعفری مخلوط کنیدمیل کنید 

۳.طرزتهیه:اب گوجه فرنگی-خیار-سیر لیموترش تازه-کرفس

2گوجه فرنگی و1خیار+1حبه سیر+اب نصف لیموترش تازه بندر عباسی رادرمخلوط کن بریزیداب 2ساقه سبزکرفس را هم بگیرید به مواد بیافزایید میل کنید.

 

 

اب سبزیجات مفید برای بند امدن خونریزی

مواد لازم :هویج ،کرفس ،سیب، چغندر، جعفری، انواع کلم، فلفل دلمه ای ، خیارو کدو سیز، زردک، اسفناج، ومقداری عسل .

نوع ترکیب: هویج +کرفس+ سیب+ چغندر

هویج + کرفس + کلم

هویج +فلفل دلمه ای

هویج+کدوسبز+چغندر

زردک+هویج

هویج+ کلم بروکلی+ سیب

هویج+ چغندر

سیب+ چغندر

هویج + چغندر+ اسفناج

1. طرز تهیه اب هویج ، کرفس ، سیب وچغندر: 3عدد هویج متوسط + 2عدد ساقه سبزکرفس+ 1عددسیب متوسط + 1عدد چغندرکوچک + 1قاشق مربا خوری عسل را مخلوط کرده میل کنید.

2.طرز تهیه اب هویج وچغندر: اب 4عدد هویج متوسط  + 1عدد چغندر کوچک را گرفته مخلوط کرده میل نمایید.

3. طرز تهیه اب زردک وهویج : اب 2عددزردک متوسط +2عدد هویج فرنگی را گرفته با 1قاشق مربا خوری عسل مخلوط کرده میل نمایید.

اب سبزیجات مفید برای ازبین بردن ویروس

مواد لازم : سیب، کرفس ، هویج ، چغندر ، کلم بروکلی ، گل کلم ، جعفری ، سیر، لوبیا سبز، کلم بروکسل ، کاهو.

نوع ترکیب : سیب + کرفس

هویج + کرفس + سیب + چغندر+ جعفری

هویج + گل کلم + سیب + جعفری

هویج + سیب + کاهو + لوبیا سبز+ کلم بروکلی

هویج + کرفس+ سیر+ جعفری

هویج + سیب

هویج+ سیب + جعفری 

1. طرز تهیه  اب سیب و کرفس :اب 2 عدد سیب متوسط + 2ساقه سبز کرفس  را گرفته با 1قاشق مربا خوری عسل مخلوط کرده  میل نمایید.

2. طرز تهیه اب هویج ، سیب وجعفری : اب 3 عدد هویج +1عدد سیب متوسط را گرفته در مخلوط کن بریزید با 10 شاخه جعفری مخلوط ومیل نمایید .

اب سبزیجات مفید برای دیابت

مواد لازم : هویج ، کلم ، کلم برگ ، گوجه فرنگی ،کرفس ،جعفری ، سیب ، اسفناج ، خیار ، فلفل دلمه ای ، کاهو ،لوبیا سبزو کلم بروکسل .

نوع ترکیب : هویج + کرفس + کلم

کرفس + کلم + گوجه فرنگی

هویج + جعفری +کلم + سیب

هویج + کلم + سیب

هویج + سیب +کاهو + لوبیا سبز + کلم بروکسل

هویج + کلم + اسفناج

هویج + خیار + کلم + فلفل دلمه ای

هویج + کلم

1. طرز تهیه اب هویج ، کرفس ، کلم : اب 2 عدد هویج متوسط  + 2 عدد ساقه سبز کرفس + 200 گرم کلم برگ  را گرفته  میل نمایید .

2. طرز تهیه  اب کرفس ، کلم ، گوجه فرنگی : اب 2 عدد ساقه سبز کرفس +200 گرم کلم برگ را گرفته  با 1عدد گوجه فرنگی  گرفته در مخلوط کن ریخته میل نمایید.

اب سبزیجات مفید برای قلب وعروق

مواد لازم  : سیب ، کرفس ، هویج ، چغندر ، جعفری ، انواع کلم ، گوجه فرنگی ، زنجبیل وکاهو خیار ، فلفل دلمه ای  ولوبیا سبز

نوع ترکیب : سیب + کرفس

هویج + کرفس + چغندر + جعفری

هویج + کرفس + کلم

گوجه فرنگی + کلم + کرفس

هویج + کلم

هویج + سیب

هویج + سیب + کاهو + لوبیا سبز + کلم بروکسل

هویج + سیب + جعفری + زنجبیل

سیب + چغندر

هویج + خیار + کلم + فلفل دلمه ای

هویج + جعفری + کلم + سیب

هویج + کلم + اسفناج

1.طرز تهیه اب سیب وکرفس : اب 2عدد سیب و2عدد ساقه سبز کرفس را گرفته درمخلوط کن ریخته میل نمایید.

2.طرز تهیه اب هویج ، کرفس ، چغندر ، جعفری اب 2هویج متوسط و2 ساقه سبز کرفس +1عددچغندر کوچک را گرفته در مخلوط کن ریخته با 10 شاخه جعفری مخلوط کنید ومیل نمایید.

 

اب سیزیجات مفید برای پوست ومو

 

موادلازم :سیب ، کرفس ، هویج ، فلفل دلمه ای ، چغندر ، خیار،انواع کلم، جعفری ، زنجبیل

نوع ترکیب :سیب +کرفس

هویج+فلفل دلمه ای

سیب +چغندر

هویج +سیب +جعفری

هویج +سیب +جعفری

هویج + چغندر+خیار

هویج +جعفری +کلم +سیب

هویج + خیار

هویج +سیب+ زنجبیل

طرزتهیه اب سیب وکرفس :اب 3عددسیب و2عدد ساقه سبزکرفس را گرفته میل کنید.

طرزتهیه اب هویج وچغندروخیار:اب4عددهویج متوسط و1عددچغندر کوچک و1عددخیار متوسط را گرفته درمخلوط کن ریخته مخلوط کنید ومیل کنید.

اب سبزیجات مفید برای دیدچشم

مواد لازم :هویج ، سیب ، انواع کلم ،گوجه فرنگی ، اسفناج ،شلغم ،جعفری، زردک ، چغندر،کاهو ولوبیا سبز.

نوع ترکیب :هویج +کلم +کرفس

کلم +کرفس +گوجه فرنگی

هویج +کلم +سیب +جعفری

هویج+اسفناج +کاهو+شلغم +جعفری

هویج+سیب+کاهو+لوبیا سبز+کلم بروکسل

هویج+کلم

هویج+چغندر

هویج+زردک

طرز تهیه اب هویج وکرفس وکلم :اب 3عدد هویج و2عددساقه سبزکرفس و150گرم کلم را با دستگاه ابمیوه گیری گرفته مخلوط کنید ومیل کنید.

طرزتهیه اب هویج وزردک :اب3عددزردک و2عددهویج راگرفته میل کنید.

اب سبزیجات مفیدبرای خانم های شیرده

موادلازم :هویج ،چغندر کاهو ، جوانه بذریونجه ،سیب ،لوبیا سبز وکلم بروکسل .

نوع ترکیب :هویج + چغندر +کاهو

هویج +کلم +کاهو

هویج +سیب+کاهو+لوبیاسبز+کلم بروکسل

هویج +کاهو+جوانه بذریونجه

طرزتهیه اب هویج چغندر وکاهو:اب5عددهویج واچغندر راگرفته با 1برگ کاهوو2قاشق بذرجوانه یونجه در مخلوط کن ریخته ومیل نمایید.

طرزتهیه اب هویج ،کاهو ،جوانه بذر یونجه :اب 5هویج را گرفته با1برگ کاهوو2قاشق بذر جوانه یونجه مخلوط کرده میل کنید.

اب سبزیجات مفید برای بیماری های ویروسی

موادلازم :هویج ،کرفس،انواع کلم ،جعفری ،سیب ، اسفناج،فلفل دلمه ای ،کاهو ،لوبیا سبزوخیار

نوع ترکیب : هویج +کلم+کرفس

هویج +جعفری +کلم +سیب

هویج +سیب +کاهو+لوبیا سبز +کلم بروکسل

هویج+خیار+کلم +فلفل دلمه ای

هویج +کلم +اسفناج

هویج +کلم

هویج +کلم +سیب+جعفری

طرزتهیه اب هویج ،کرفس وکلم :اب3عددهویج +2عددساقه سبزکرفس+150گرم کلم راگرفته میل کنید.

طرزتهیه اب هویج وکلم وکرفس

اب4عددهویج و150گرم کلم راگرفته با5برگ اسفناج درمخلوط کن ریخته میل نمایید.

اب سبزیجات مفیدبرای کبد

موادلازم:هویج ،اسفناج،کاهو،شلغم،جعفری،کرفس،چغندر

نوع ترکیب:هویج+اسفناج

هویج +اسفناج+کلم

هویج+کاهو+اسفناج+شلغم+جعفری

هویج+کرفس+اسفناج+جعفری

هویج+چغندر+اسفناج

طرزتهیه:اب هویج،شلغم،کاهو وجعفری:اب4عددهویج و1عددشلغم راگرفته با1برگ کاهوو10شاخه جعفری درمخلوط کن ریخته جرعه جرعه میل نمایید.

طرزتهیه اب هویج واسفناج :اب5عددهویج راگرفته با5برگ اسفناج مخلوط کرده میل نمایید.

اب سبزیجات مفید برای فعالیت های مغز

مواد لازم هویج ،کدوسبز،چغندر

طرزتهیه اب هویج ،کدو،چغندر:اب3عددهویج و1عددکدوسبزو1عددچغندرکوچک راگرفته میل نمایید.

اب سبزیجات مفیدبرای ضعف جسمانی

موادلازم :هویج ،خیار،چغندر،کلم قمری،فلفل دلمه ای.

نوع ترکیب :هویج+چغندر+خیار

هویج+خیار

هویج+خیار+کلم قمری+فلفل دلمه ای

طرزتهیه اب هویج،چغندروخیار:اب4عددهویج و1عددچغندرکوچک را گرفته با 1عددخیاردرمخلوط کن ریخته ومخلوط کنید ومیل کنید.

طرز تهیه آب هویج وخیار:اب5عددهویج متوسط راگرفته با1عددخیار درمخلوط کن ریخته مخلوط ومیل کنید.

آب سبزیجات مفید برای انعقاد خون

موادلازم :هویج ،سیب ،جعفری،زنجبیل ،انواع کلم،کاهو واسفناج

نوع ترکیب :هویج +سیب+جعفری+زنجبیل

هویج +کلم+ کاهو

هویج +کلم +اسفناج

طرزتهیه :آب هویج ،سیب ،جعفری، زنجبیل :آب 3عددهویج و2عددسیب راگرفته با10شاخه جعفری ویک چهارم قاشق چایخوری زنجبیل اسیاب شده درمخلوط کن ریخته میل نماید.

طرزتهیه آب هویج کلم ،کاهو:آب 4عدد هویج و150گرم کلم و1برگ کاهو راگرفته مخلوط کنید ومیل نمایید.

اب سبزیجات مفیدبرای کودکان لاغر

مواد لازم :هویج،کدوسبز،چغندر،زردک ،خیار،سیب ،جعفری.

نوع ترکیب:هویج+کدو +چغندر

سیب+چغندر

هویج+زردک

هویج+خیار

هویج+سیب+چغندر+جعفری

طرزتهیه اب هویج ،کدوسبز،چغندر:اب3عددهویج+1عددکدو+1عددچغندرراگرفته جرعه جرعه میل کنید.

طرزتهیه آب هویج وزردک :اب2عددهویج +3عددزردک راگرفته جرعه جرعه میل کنید.

آب سبزیجات مفیدبرای کمبود پلاکت :

موادلازم :هویج ،خیار،چغندر،کاهوواب لیموترش تازه ،سیب وعسل.

نوع ترکیب :هویج +خیار+چغندر

هویج+چغندر+کاهو+عسل

هویج+سیب+آب لیموترش تازه +عسل

هویج+خیار+عسل

طرزتهیه آب هویج،چغندروخیار :آب4عددهویج متوسط +1عددچغندرکوچک راگرفته با1عددخیار متوسط درمخلوط کن ریخته مخلوط کنید جرعه جرعه میل کنید.

آب سبزیجات مفید برای طحال

مواد لازم :هویج ،کرفس ،انواع کلم،گوجه فرنگی،جعفری وکاهو واسفناج ،جوانه بذر یونجه خیار،آب لیموترش تازه ،سیر،لوبیاسبزو فلفل دلمه ای

نوع ترکیب :هویج +کرفس

گوجه فرنگی+کلم +کرفس

هویج+کلم

هویج +کلم +کاهو

هویج +کرفس+اسفناج +جعفری

هویج +سیب+کاهو+لوبیا سبز+کلم بروکسل

گوجه فرنگی+کرفس+آب لیموترش تازه

هویج +کاهو+جوانه بذریونجه

هویج+سیب+کلم+جعفری

هویج +خیار+کلم +فلفل دلمه ای

هویج +کلم +اسفناج

طرزتهیه آب هویج وکرفس:آب 3عدد هویج متوسط +2عددساقه سبز کرفس راگرفته جرعه جرعه میل کنید.

طرزتهیه آب هویج ،سیب،کلم وجعفری:آب 3عدد متوسط+2عددسیب +150گرم کلم راگرفته با10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته ومیل کنید .

آب سبزیجات مفید برای دفع انگل

مواد لازم :هویج ،کدوسبز،کرفس واسفناج وجعفری ،سیر،خیار،گوجه فرنگی ،چغندر واب لیمو ترش تازه

نوع ترکیب :هویج +کدو سبز+چغندر

هویج +کرفس+اسفناج +جعفری

گوجه فرنگی +خیار +کرفس+ اب لیموترش+سیر

هویج+کرفس +سیر+جعفری

طرزتهیه اب هویج ،کدوسبزوچغندر:آب3عددهویج متوسط+1عدد کدو سبز متوسط+1عددچغندرکوچک راگرفته میل کنید.

طرز تهیه اب هویج ،کرفس،اسفناج وجعفری آب 3عددهویج متوسط +2عددساقه سبزکرفس را گرفته با5برگ اسفناج +10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته مخلوط کنید ومیل نمایید.

آب سبزیجات مفید برای یبوست مزاج

مواد لازم :هویج ،اسفناج کاهو،شلغم ،جعفری وکلم

نوع ترکیب :هویج +شلغم +کاهو+جعفری +اسفناج

هویج+کلم +اسفناج

طرز تهیه اب هویج ،شلغم ،کاهو وجعفری :اب4عددهویج متوسط+1عددشلغم متوسط راگرفته با1برگ کاهو+10شاخه جعفری درمخلوط کن ریخته میل نمایید.

آب سبزیجات مفید برای آفت دهان

موادلازم :هویج ،جعفری، سیب وکلم

نوع ترکیب :هویج +سیب+کلم +جعفری

هویج +سیب

هویج +کلم +سیب

هویج+سیب +جعفری

طرزتهیه آب هویج، سیب ،کلم وجعفری:اب 3عددهویج متوسط +2عددسیب متوسط+150گرم کلم را گرفته با10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته میل کنید.

طرزتهیه اب هویج وسیب :اب 3هویج +2سیب متوسط راگرفته میل کنید.

آب سبزیجات مفید برای لوزالمعده

مواد لازم :هویج ،سیب ،کاهو ،لوبیا سبز ،کلم بروکسل

نوع ترکیب :تمام مواد ذکرشده را بایکدیگر ترکیب کنید .

طرزتهیه اب هویج سیب،کلم بروکسل ،لوبیا سبز وکاهو :آب 3هویج +2عددسیب +150گرم کلم +10ساقه لوبیل سبز را گرفته با 1برگ کاهو در مخلوط کن ریخته مخلوط کرده میل نمایید.

آب سبزیجات مفید برای التهاب زبان کوچک

مواد لازم :هویج ،کلم ،اسفناج ،جعفری وچغندر

نوع ترکیب:هویج +کلم +اسفناج

هویج +چغندر+اسفناج

هویج +کرفس +اسفناج +جعفری

طرزتهیه آب هویج ،کلم واسفناج :اب 4هویج متوسط+150گرم کلم را گرفته با5برگ اسفناج در مخلوط کن ریخته ومخلوط کرده میل کنید

طرز تهیه آب هویج ،کرفس ،اسفناج ، جعفری : آب 3عدد هویج متوسط+2عدد ساقه سبز کرفس را گرفته با 5برگ اسفنلج +10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته مخلوط کرده و جرعه جرعه میل کنید.

آب سبزیجات مفید برای جلوگیری از خون ریزی

مواد لازم :هویج ،کرفس ،جعفری ،انواع کلم وکاهو ،جوانه بذریونجه ،لوبیا سبزوسیب .

نوع ترکیب :هویج +کرفس+جعفری

هویج +کلم +کاهو

هویج +کاهو بذر جوانه یونجه

هویج +سیب+کاهو +لوبیا سبز+کلم بروکسل

طرزتهیه اب هویج وجعفری ،کرفس :آب 3عددهویج +2عددساقه سبز کرفس راگرفته با 10شاخه جعفری در مخلوز کن مخلوط کرده ومیل نمایید.

طرز تهیه ،کلم ،کاهو :آب4عددهویج متوسط +150گرم کلم را گرفته +1برگ کاهو را گرفته مخلوط کرده میل کنید.

آب سبزیجات مفید برای کاهش ورم حلق وحنجره

موادلازم :هویج ،اسفناج ،مقداری عسل

نوع ترکیب :هویج واسفناج را با هم ترکیب کنید.

طرزتهیه آب هویج  واسفناج :آب 5عدد هویج متوسط را گرفته با5برگ اسفناج +1قاشق مربا خوری در مخلوط کن ریخته ،مخلوط کرده جرعه جرعه میل کنید.

آب سبزیجات مفید برای پیشگیری از انواع بیماریها

موادلازم :هویج ،سیب،کرفس،چغندر،انواع کلم ، فلفل دلمه ای ،اسفناج ،کاهو ،شلغم ،کدوسبز، زردک ،خیار،مارچوبه ،جوانه بذر یونجه ،گوجه فرنگی ولوبیاسبز ،سیر،مقداری عسل .

نوع ترکیب:هویج +عسل

سیب +کرفس

هویج +سیب

هویج +کرفس +کلم

هویج +فلفل دلمه ای +جعفری

هویج +مارچوبه +کرفس

هویج +چغندر +اسفناج

هویج +کدوسبز +چغندر

هویج +کرفس +جعفری

هویج +خیار

هویج +اسفناج

هویج +جعفری

هویج +جوانه بذریونجه

کلم +کرفس+گوجه فرنگی

هویج +کدوسبز+جعفری

هویج +کرفس+سیب +چغندر +جعفری

طرزتهیه آب هویج وعسل : آب 5عددهویج متوسط را گرفته با1قاشق عسل مخلوط کرده ومیل کنید.

طرزتهیه آب هویج ،کدو سبز وجعفری :آب 3عددهویج متوسط +1عددکدوسبزمتوسط با 10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته ومیل نمایید .

طرز تهیه آب هویج وجوانه بذر یونجه :آب 6عدد هویج متوسط را گرفته با2قاشق جوانه بذر یونجه در مخلوط کن ریخته ومیل کنید.

آب سبزیجات مفید برای گرفتگی عروق

موادلازم :سیب ،کرفس،هویج ،چغندر،جعفری،اسفناج ،شلغم ،انواع کلم ،زنجبیل ومارچوبه،سیروفلفل دلمه ای .

نوع ترکیب :کرفس +سیب

هویج +سیب +جعفری +زنجبیل

هویج +جعفری +سیب

هویج +مارچوبه +کرفس

هویج +سیر+کرفس+جعفری

هویج +فلفل دلمه ای +جعفری

هویج +سیب+زنجبیل

هویج +اسفناج +کاهو +شلغم +جعفری

طرزتهیه آب هویج ،سیب وجعفری :آب2عددهویج +2عددسیب متوسط را گرفته با10شاخه جعفری درمخلوط کن ریخته ومیل کنید.

طرزتهیه آب هویج ،سیب وزنجبیل :آب2عددهویج +2عددسیب متوسط راگرفته با یک چهارم قاشق چایخوری زنجبیل ساییده شده در مخلوط کن ریخته ومیل کنید.

آب سبزیجات مفید برای سیستم دفاعی بدن

موادلازم :هویج ،کرفس،سیب،چغندر،انواع کلم ،زنجبیل ،سیرواسفناج

نوع ترکیب:هویج +سیر+جعفری +کرفس

هویج +کلم بروکلی +سیب

هویج +سیب +جعفری +زنجبیل

هویج +چغندر +اسفتاج

هویج +سیب+کرفس +چغندر+جعفری

طرزتهیه آب کرفس،هویج ،سیروجعفری :آب 2عددساقه سبزکرفس +3عددهویج راگرفته با 1حبه سیر +10شاخه جعفری درمخلوط کن ریخته ومیل کنید.

طرزتهیه اب هویج ،سیب ،جعفری ،زنجبیل :اب3عددهویج +2عددسیب راگرفته با10شاخه جعفری +یک چهارم قاشق چایخوری پودر زنجبیل درمخلوط کن ریخته ومیل کنید.

آب سبزیجات مفید برای ورم غددلنفاوی

موادلازم:هویج،اسفناج،کاهو،شلغم،جعفری وجوانه بذریونجه .

نوع ترکیب :هویج +چغندر +کاهو

هویج +کاهو+جوانه بذریونجه

هویج +شلغم +کاهو+جعفری +اسفناج

طرزتهیه آب هویج ،شلغم،کاهو وجعفری  :آب4عددهویج متوسط+2عددشلغم راگرفته ،با1برگ کاهو +10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته ومیل کنید.

طرزتهیه آب هویج ،چغندر ،کاهو :آّب 5هویج +1عددچغندرکوچک راگرفته با1برگ کاهو مخلوط کنیدومیل کنید.

آب سبزیجات مفید برای التهاب کلیه ومثانه

موادلازم :سیب ،کرفس ،هویج ،چغندر ،جعفری ، انواع کلم واسفناج ، خیاروکاهو ومارچوبه ، گوجه فرنگی ، آب لیموترش تازه .

نوع ترکیب :سیب +کرفس

هویج +سیب

هویج +جعفری

سیب +چغندر

هویج +خیار +چغندر

هویج +جعفری +کلم +سیب

هویج +خیار

هویج +اسفناج +کاهو+شلغم +جعفری

گوجه فرنگی +خیار+کرفس+آب لیموترش تازه

هویج +سیب +جعفری

هویج +مارچوبه +کرفس

هویج +کلم +کاهو

طرزتهیه آب سیب وکرفس :آب 2عددسیب و2ساقه سبزکرفس راگرفته ومیل نمایید.

طرزتهیه آب هویج ،سیب وجعفری :آب3عددهویج و2عددسیب راگرفته با10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته ومخلوط کنیدوجرعه جرعه میل نمایید.

آب سبزیجات مفید برای کاهش درد های استخوانی

موادلازم :هویج ،کرفس ،سیب ، چغندر،جعفری ،کاهو وسیر ،گوجه فرنگی ،زنجبیل ،آب لیموترش تازه

نوع ترکیب :هویج +کرفس+کلم

هویج +چغندر

هویج +چغندر +جعفری

هویج +چغندر+کاهو

گوجه فرنگی +،خیار+کرفس +سیر +آب لیمو ترش تازه

سیب +چغندر

هویج +کلم +سیب

کرفس +خیار +سیر +آب لیمو ترش تازه +

طرزتهیه آب هویج ،کرفس ،کلم :آب 3هویج و2عددساقه سبزکرفس +150گرم کلم راگرفته ومیل کنید.

طرزتهیه آب کرفس ،خیار ،سیر،لیموترش تازه:آب2عددساقه سبز کرفس راگرفته با 1عددخیار +احبه سیر +2قاشق غذاخوری آب لیموترش تازه درمخلوط کن ریخته ومیل کنید.

آب سبزیجات مفید برای استخوان

موادلازم :هویج ،جعفری ،کلم برگ ،سیب

نوع ترکیب :همه را آب گرفته ومخلوط کنید ومیل نمایید.

آب سبزیجات مفید برای روماتیسم

موادلازم :سیب ،کرفس ،هویج ، جعفری ،انواع کلم ، گوجه فرنگی ،اسفناج ،کاهو وشلغم ،خیار،فلفل دلمه ای ولوبیا سبز

نوع ترکیب :سیب +کرفس

هویج +کلم +سیب+جعفری

هویج +کرفس+کلم

کرفس +کلم +گوجه فرنگی

هویج +سیب

هویج +کلم +سیب

هویج +کلم +اسفناج

هویج +خیار +کلم +فلفل دلمه ای

طرز تهیه آب سیب وکرفس :آب 2عددسیب +2عددساقه سبز کرفس را گرفته وجرعه جرعه میل نمایید.

طرزتهیه آب کرفس ،کلم وگوجه فرنگی :آب 3عددساقه سبز کرفس +150گرم کلم راگرفته ،با 1عددگوجه فرنگی متوسط در مخلوط کن ریخته ومیل نمایید.

آب سبزیجات مفید برای آرامش اعصاب وبی خوابی

موادلازم :سیب ،کرفس ،هویج ،چغندر ،جعفری،انواع کلم ،گوجه فرنگی اسفناج ،انواع کاهو،لوبیا سبز ،فلفل دلمه ای وخیار.

نوع ترکیب :سیب +کرفس

گوجه فرنگی +کلم +کرفس

هویج +جعفری +کلم +سیب

هویج +کلم

هویج +کرفس +کلم

هویج +سیب

هویج +کدوسبز+چغندر

سیب+چغندر

هویج +سیب +لوبیا سبز +کلم بروکسل+کاهو

هویج +کرفس+سیب+چغندر+جعفری

طرزتهیه :آب هویج ،سیب ،کلم بروکسل، لوبیا سبز ،کاهو

آب 3عددهویج +1عددسیب متوسط +200گرم کلم +10شاخه لوبیا سبز +1برگ کاهوراگرفته ومخلوط کنید ومیل نمایید.

طرزتهیه آب هویج ،کلم ،فلفل دلمه ای وخیار

آب3هویج و200گرم کلم +یک دوم فلفل دلمه ای +1خیار را گرفته ومخلوط کنید ومیل نمایید.

آب سبزیجات مفید برای فشارخون

موادلازم :سیب ،کرفس ،هویج ،جعفری وانواع کلم ،سیر،گوجه فرنگی خیار،فلفل دلمه ای ،چغندر ،کاهو ، لوبیا سبز ،آب لیمو ترش تازه .

نوع ترکیب :سیب+کرفس

سیب +چغندر

هویج +سیب

هویج +سیب +جعفری

هویج +گل کلم +سیب +جعفری

هویج + کلم بروکسل + سیب

هویج +خیار+کلم برگ+فلفل دلمه ای

هویج +سیب +کاهو +لوبیا سبز+کلم بروکسل

گوجه فرنگی +آب لیموترش تازه +خیار +کرفس+سیر

طرزتهیه آب سیب وکرفس :آب 2عددسیب +2عددساقه سبزکرفس را بگیرید.

طرزتهیه آب هویج ،سیب ،کلم وجعفری :آب 3عددهویج و1عددسیب +200گرم کلم برگ راگرفته با10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته ومیل کنید.

آب سبزیجات مفید برای ورم ریه

موادلازم :هویج ،کرفس ،کاهو ،شلغم ،جعفری ،اسفناج ، چغندر ومارچوبه .

نوع ترکیب :هویج +شلغم +کاهو

جعفری +اسفناج

هویج +اسفناج

هویج +مارچوبه +کرفس

هویج +چغندر +اسفناج

طرزتهیه آب هویج ،شلغم ، کاهو ،جعفری و اسفناج

آب 4عددهویج +2عددشلغم را گرفته با 1برگ کاهو+10شاخه جعفری +5برگ اسفناج رادر مخلوط کن بریزید مخلوط کرده ومیل نمایید.

طرزتهیه آب هویج واسفناج :آب 5عددهویج +5برگ اسفناج راگرفته ومخلوط کنید.

آب سبزیجات مفید برای سرما خوردگی

مواد لازم :سیب ،کرفس ،هویج ،چغندر ،جعفری ،اسفناج ،کاهو،شلغم ،زنجبیل،انواع کلم، سیر.

نوع ترکیب :سیب +کرفس

 سیب +هویج

هویج +کلم +سیب

هویج +سیب +زنجبیل

هویج +اسفناج +کاهو +شلغم +جعفری

هویج +کرفس +سیر+جعفری

طرزتهیه آّب سیب وکرفس :اب 2عددسیب و2ساقه سبز کرفس رابگیرید ومی نمایید.

طرزتهیه آب هویج وکرفس ،سیروجعفری :اب 2عددهدیج +2عددساقه سبزجعفری راگرفته با 1حبه سیر +10شاخه جعفری در مخلوط کن ریخته ومیل کنید.

طرزتهیه آب هویج سیب :آب3عددهویج متوسط +2عددسیب را گرفته ومیل نمایید.

توجه :از هرکدام ۲تا۳لیوان روزانه مصرف کنید.طرزتهیه همه آنها ذکرنشده که به همان روش قبل تهیه می شود.

منبع

کتاب ارمغان تندرستی  نوشته :جمشید خدادادیان

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۵۴ بعد از ظهر  توسط atefeh  |